Privacybeleid

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Wij respecteren jouw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door Mulders, voor zover zij daarvoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke’in de zin van de AVG is aan te merken. Mulders houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming. Mulders neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is de entiteit Administratiekantoor Mulders B.V. Wij zijn statutair gevestigd aan de  Burg. Backxlaan 258, 7711 AL te Nieuwleusen. Telefonisch kun je ons bereiken op 0529-480000 en per e-mail via info@muldersoporde.nl.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Mevrouw C.A.M. Mulders is de functionaris gegevensbescherming van Mulders. Zij is te bereiken via info@muldersoporde.nl en telefoonnummer 0529-480000

Categorieën van persoonsgegevens, doeleinden en bron

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die jij, jouw werkgever, jouw debiteur of crediteur, dan wel andere (officiële) instanties zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel aan ons heeft verstrekt. 

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • contactgegevens, salarisgegevens, persoonsgegevens in (financiële) administratie(s), (e-mail)correspondentie en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor Mulders om haar dienstverlening goed uit te kunnen voeren;
  • contactgegevens die jij ons in eerste instantie mondeling heeft verstrekt waaronder gegevens op visitekaartjes;
  • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster en persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites. 

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die jij ons toevertrouwt, te beveiligen. Mulders gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls. 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden.

Toestemming

  • Als jij toestemming hebt verleend mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Jij hebt het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken.

Overeenkomst waarbij jij partij bent

  • Indien jij ons een opdracht verleent tot het leveren van administratie- of adviesdiensten, verwerken wij persoonsgegevens als – en voor zover – dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is. 

Wettelijke verplichting

  • Mulders is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken, bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort)

Gerechtvaardigd belang

  • Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij (of een derde partij) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk op jouw privacy. 

Derden

Tot jouw persoonsgegevens hebben slechts onze medewerkers en derden toegang, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken. 

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als jij daar toestemming voor hebt gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben of als de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen. 

Indien derde partijen een (deel van de ) verwerking namens Mulders verrichten (zogenaamde (sub)verwerkers), zal Mulders met die partijen een (sub)verwerkersovereenkomst sluiten. Bovendien schakelt Mulders alleen verwerkers in die afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook bij hen in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.  Mulders houdt een overzicht van de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers bij. 

Bewaartermijnen

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

7 jaar na beëindiging van de werkzaamheden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mulders en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@muldersoporde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Overige

Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming. 

Mulders wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onze functionaris voor de gegevensbescherming. Mocht zij uw klacht niet kunnen oplossen dan kunt u de klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij behouden ons het recht voor om –bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt – deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies.

Nieuwleusen, januari 2019