Algemene Voorwaarden

Administratiekantoor Mulders B.V. 

Burg. Backxlaan 258

7711 AL  Nieuwleusen

Hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1   Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: Administratiekantoor Mulders B.V. 

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2   Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en gebruiker, waaronder ook aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, behoudens voor zover de toepasselijkheid van deze voorwaarden ingevolge wet- of regelgeving of op grond van een schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en gebruiker is uitgesloten of beperkt en behoudens wijzigingen in de voorwaarden, welke wijzigingen alsdan door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De opdrachtgever met die eenmaal deze voorwaarden in een rechtsverhouding met gebruiker heeft aanvaard, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere rechtsverhoudingen met gebruiker.
 4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3   Aanbiedingen en offertes

 1. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4   Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachten worden geacht uitsluitend aan gebruiker en niet aan enige aan gebruiker verbonden persoon te zijn verstrekt. Overeenkomsten komen dan ook tot stand met gebruiker. Dat geldt ook in het geval opdrachtgever beoogde dat een opdracht door een bepaalde aan gebruiker verbonden persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker dit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens die door opdrachtgever aan gebruiker zijn verstrekt.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5   Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en /of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6   Contractsduur; uitvoeringtermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dat is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen

Artikel 7   Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dan in redelijkheid niet gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8   Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever of indien op opdrachtgever de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Gebruiker heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van het op grond van die opdracht aan gebruiker verschuldigde.

Artikel 9   Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 10   Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11   Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal de gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 12   Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13   Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van verplichtingen, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 14   Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat vrij van gebreken volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Artikel 15   Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Gebruiker is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) aan gebruiker toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van een overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van gebruiker voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door gebruiker uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. 
 2. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 25.000,– per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 3. Gebruiker is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van gebruiker, nimmer aansprakelijk voor:
 1. bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan gebruiker, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
 2. bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door gebruiker ingeschakelde hulppersonen (werknemers van gebruiker daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met gebruiker verbonden organisatie;
 3. beperkingen in het gebruik en verlies van gegevens, commerciële overeenkomsten, goodwill, omzet of winst (ongeacht of zulks als directe of indirecte schade dan wel gevolgschade moet worden aangemerkt) en evenmin voor andere indirecte of gevolgschade van opdrachtgever of derden.
 1. Voorwaarde voor aansprakelijkheid van gebruiker is steeds dat opdrachtgever gebruiker binnen twee weken na ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en gebruiker heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrek.
 2. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van werkzaamheden door gebruiker samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van gebruiker.
 3. Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van gebruiker die in dit artikel zijn opgenomen, gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever verrichten. Feitelijk uitvoerenden, waaronder onder meer door opdrachtgever bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden, kunnen op de bepalingen van dit artikel een beroep doen jegens opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 5. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16   Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever of van een door opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17   Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18   Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19   Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomst, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Gebruiker behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20   Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens gebruiker in verband met het verrichten van werkzaamheden door gebruiker, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 21   Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22   Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23   Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.